இன்றே கடைசி நாள் என்ற எண்ணத்துடன்
வாழ்வோமாக.

- பிஷப்தேர்