ஒழுக்கம், ஒழுக்கக் கேடான புத்தகங்கள் என்று எவையுமில்லை.
சில நன்கு எழுதப்பட்டுள்ளன.
சில நன்கு எழுதப்படவில்லை. அவ்வளவுதான்.

-ஆஸ்கார் வெயில்ட்