மனிதராகப் பிறந்த எல்லோரும் தவறு செய்கிறார்கள்
மூடர்களோ அதை தொடர்ந்து செய்கிறார்கள்.

- சிசரோ