மனித வாழ்வில் கிடைக்கக் கூடிய மகத்தான இன்பங்களில் 
நல்ல சம்பாஷணையும் ஒன்று.

- ஆவ்பரி