மனிதர்கள் தங்கள் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தாமல்
பிறர் உதவியை எதிர்பார்த்து நிற்கிறார்கள்.

- மாண்டெயின்