ஆரோக்யமானவனிடம் நம்பிக்கை உண்டு.
நம்பிக்கை உள்ளவனிடம் எல்லாம் உண்டு.

- அரேபிய பழமொழி