மனிதர்கள்
தங்கள் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தாமல்
பிறர் உதவியை
எதிர்பார்த்து நிற்கிறார்கள்.

- மாண்டெயின்