இந்த உலகத்தில் நான் யாரோ ஒருவன்
என நினைக்காதே
யாரோ ஒருத்திக்கு
நீயே உலகமாக இருக்க முடியும்.


-பில் வில்சன்