மெளனமாக இருப்பதைக் காட்டிலும்
நல்லதை வெளியே சொல்லிவிடுவது நல்லது;
கெட்டதை வெளியே சொல்வதை விட
மெளனமாக இருந்து விடுவது நல்லது.

- முஹமத்