பெரும் அறிவாளிகள் புத்தகங்களோடு
வாழ்க்கையையும் சேர்த்துப் படிக்கிறார்கள்.

- லின்யுடங்