திருமணங்கள் தோல்வியில் முடிவது
காதல் குறைபாட்டினால் அல்ல;
நட்பு குறைபாட்டினால்.
-பிரெடெரிக் நிட்ஷே