அமைதியாய் இருங்கள்
நீங்கள் எவரையும் வசப்படுத்திக்கொள்ள முடியும்.

- செயின்ட் ஜஸ்ட்