கெட்டிக்கார கோழிக் குஞ்சாக இருந்தால்
முட்டைக்குள் இருந்தே கூவ முடியும்.

- ஆப்பிரிக்க பழமொழி