சக்தி அதிகமாக இருப்பினும்
ஓட்டம் நிதானமாகவே  இருப்பது நல்லது.

- பர்மா பழமொழி