நீ சோம்பலாக இருக்கும்போது தனியாகவும்
தனியாக இருக்கும்போது சோம்பலாகவும்
இருக்காதே.

- ஜான்சன்