தைரியமே நம்முடைய மிக நெருங்கிய நண்பன்.

- ஷேக்ஸ்பியர்