நம் தொடக்கங்களை நாம் நன்கு கவனித்துக் கொள்வோம்.
முடிவுகள் தாமாகவே சமாளிக்கப்படும்.

- அலெக்ஸ் கிளார்க்