திருமண வாழ்வு நிம்மதியாய் இருக்க இருவர் தேவை.
மண வாழ்வு முறிய ஆண் அல்லது பெண் ஒருவரே போதும்.

-ஹெர்பெர்ட் சாமுவேல்