நல்லவர்கள் பிறருடைய செயலால் அழிவார்கள்;
கெட்டவர்கள் தங்கள் செயலாலேயே அழிவார்கள்.

- டாக்டர் மு.வ.