பேச்சை விட ஆழமானது எண்ணம்; 
எண்ணத்தை விட ஆழமானது உணர்ச்சி.

- கிரான்ச்