நீ அறிவாளியாக இருக்கலாம்.
இருந்தாலென்ன?
இன்னமும் கொஞ்சம் அறிவைச் சேர்த்துக் கொள்வதில் தவறு இல்லையே. 
சேர்த்துக்கொள்.

- சொபோக்ஸஸ்