வெற்றி அடைகிற வழி எனக்குத் தெரியாது.
ஆனால் எல்லோரையும் ஒப்புக்கொள்ள வைப்பதுதான் தோல்விக்கான அஸ்திவாரம்.

- கன்புசியஸ்