பிறர் மெச்சுவதற்காக செய்யும் செயல்
நம்மை நாம் முட்டாளாக ஆக்கிக் கொள்ளத் தான் உதவும்.

-ராமதாசர்