சிறந்த அதிகாரிக்கு ஐந்து பண்புகள் வேண்டும்.
ஆற்றல், வேகம், தூய்மையான கைகள்,
பொறுமை, பாரபட்சமற்ற தன்மை.

- வில்லியம் பென்