பிறர் மெச்சுவதற்காக
செய்யும் செயல்
நம்மை நாம் முட்டாளாக
ஆக்கிக் கொள்ளத்தான் உதவும்.

-ராமதாசர்