உன்னை நீயே மன்னித்துக் கொள்ளும்போது
நீ உன்னையே குற்றவாளி ஆக்கிக் கொள்கிறாய்.

-ஜோரா