உயர்ந்த உள்ளங்களுக்கு
உறுதியான எண்ணங்கள் சொந்தம்;;
பலவீனமான உள்ளங்களுக்கு
பகற்கனவுகள் சொந்தம்.

- பைரன்