மனிதனின் வாழ்க்கையில்
காதல் ஒரு பகுதிதான்
ஆனால் ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையில்
அதுவே முழுமையாகும்.

- பைரன்