எனக்கு தேவையான அனைத்தையும்
நான் பெறுவேன் என நினைக்கிறவர்கள் மட்டும் தான்
உறுதியாக வெற்றி பெறுகிறார்கள்.

- டாக்டர் ஸ்கார்ட்ஸ்