நோயாளியைப் பார்க்க
ஒரு மைல் தூரம் செல்;
இரண்டு பேர்களிடையே சமாதானம் செய்ய
இரண்டு மைல் தூரம் செல்;
ஒரு நண்பனைக் காண
மூன்று மைல் தூரம் செல்.

-நபிகள் நாயகம்