ஆணின் பேச்சுக்கு
சரியான போட்டி
பெண்ணின் மௌனம்தான்.

-பென் ஜான்சன்