நமக்குத் தேவையான எதையும்
கடவுளிடம் வேண்டலாம்;
ஆனால் அவற்றிற்கெல்லாம்
கடுமையாக உழைக்க வேண்டும்.

-ஜே. டே.