சொல்லில் இங்கிதம் என்பது
திறமையாகப் பேசுவதை விட சிறந்தது.

- பேகன்