உயிரோடுள்ள மனிதனுக்குக்
கட்டப்படும் கல்லறையே சோம்பல்.

-ஜெரேமி டெயிலர்