ஒருவனையும் நம்பாதவனை
மற்றவர்கள் எதற்காகவும் நம்பப் போவதில்லை.

- வில்கி