அளவற்ற உழைப்பை தான்
மேன்மை என்கிறோம்.

- லாஸ்பெல்லோ