அதிர்ஷ்டம் என்பது பொருளற்ற சொல்;
எந்த விசயமும் காரணமின்றி இல்லை.

- வால்டேர்