பழி வாங்குதல் வீரமன்று
பொறுப்பதே வீரம்.

- ஷேக்ஸ்பியர்