நல்ல பண்பட்ட நகைச்சுவையை
பண்பட்டவர்கள் மட்டுமே
பரிமாறிக் கொள்ளமுடியும்.

- பிரெடெரிக் ஜோசப்