நூறு ஆசான்களுக்கு ஒப்பானவர்
ஒரு பொறுப்பு மிக்க தந்தை.

- மாத்யூஸ்