திருப்தியுள்ள மனமே
தீராத மருந்து.

-ஆங்கிலப் பழமொழி