ஒரு விதையை விதைத்தீர்களானால்
அதில் முளைத்த கதிர்களிலிருந்து
பல விதைகள் கிடைப்பது போல

துன்பத்திலிருப்பவர்க்கு
உங்கள் செல்வத்திலிருந்து அளிப்பீர்களானால்
உங்களுக்கு இரு மடங்காக
அதை திருப்பித் தருவேன்.

-திருக்குர்ஆன்