எப்போதும் பிறரை
எழுத்தாலோ பேச்சாலோ செயலாலோ
புண்படுத்தாதவன் எவனோ
அவனே பெரிய மனிதன்.
பெரிய மனிதனுக்கு இலக்கணம் வகுப்பவனும்
அவனே.

-ரஸ்கின்