தாழ்ந்த விஷயங்களில்
சிந்தனை பறி கொடுக்காமலிருப்பவன்
பணமில்லாமலே பணக்காரனாயிருக்கலாம்.

-காலிஸ் உட்