நாம் எழுத்தால் புத்தகத்தால் சண்டையிடுகிறோம்.

-ஷேக்ஸ்பியர்