ஒன்றை துவங்கினால் முடித்து விடுங்கள்;
முடிக்கக் கூடியதையே துவங்குங்கள்.