ஒரு நண்பனை மன்னிப்பதை விட
ஓர் எதிரியை மன்னிப்பது எளிது.