ஒன்றுக்கும் பயனற்றவர் என்று தள்ளி விடும்படியாக எவரும் இல்லை.
சமயம் வரும்போது வேறு ஏதாவது ஒரு வகையில் எவரும் பயன்படக்கூடும்.

- ஹென்றி போர்ட்