விலங்கை மனிதனாகவும், மனிதனைக் கடவுளாகவும் உயர்த்துவதே மதத்தின் நோக்கமாகும்.

-விவேகானந்தர்