எப்போது நீ வணங்கத் தொடங்குகிறாயோ
அப்போதிலிருந்து வளரவும் தொடங்குகிறாய்.

- செஸ்டர் பீல்ட்